โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ความภูมิใจสูงสุดของครอบครัวราษฎร์ยินดี

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 นายปิยพล ศรียะพันธุ์ เข้าพิธีประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

รางวัลและการรับรองคุณภาพต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลได้รับ

แม้ว่าโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดไม่โตมากนัก และเพิ่งก่อตั้งมาเป็นเวลา 2 ทศวรรษ ก็ตาม แต่ก็นานพอที่จะทำให้การดำรงอยู่และการดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง เพราะด้วยเจตนารมณ์ที่ถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา ในแนวคิดของการพัฒนาองค์กรอย่าง ไม่หยุดยั้ง และไม่หยุดนิ่ง เป็นการก้าวนำโรงพยาบาลในท้องถิ่นและภูมิภาค ในระบบคุณภาพ จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมาย และมีสไตล์การจัดการที่เน้นความเป็นครอบครัว ความคุ้นเคย เป็นกันเองให้กับพนักงาน ผู้ป่วย ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านี่คือจุดแข็งในการดำเนินธุรกิจแบบเรียบง่ายทำให้โรงพยาบาลสามารถบรรลุวิสัยทัศน์โรงพยาบาลประจำครอบครัว รวมทั้งสามารถสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา ให้เกิดกับพนักงาน ผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบและผู้มีส่วนร่วมท่านอื่นๆ ได้เสมอมา

ลำดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

รางวัล วันที่รับรอง วันที่สิ้นสุด
Accreditation HA 23 ธันวาคม 2542 22 ธันวาคม 2544
Reaccreditation HA-1 20 กันยายน 2545 19 กันยายน 2548
Reaccreditation HA-2 22 กุมภาพันธ์ 2551 21 กุมภาพันธ์ 2554
Reaccreditation HA-3 10 มกราคม 2555 9 มกราคม 2558
Reaccreditation HA-4 20 เมษายน 2558 19 เมษายน 2561
Reaccreditation HA-5 11 กันยายน 2561 10 กันยายน 2564
Reaccreditation HA-6 11 กันยายน 2564 10 กันยายน 2567

รางวัลแห่งความสำเร็จทั้งหมดของเรา

ปี รางวัล จากสถาบัน
2566 รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ “Creativity and Innovation Gold Award” Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2022
2566 รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน เครื่องกำเนิดรังสีประเภท 2 (ด้านการแพทย์) ระดับดีมาก OAP Safety culture กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2566 รางวัล ระดับ Platinum สถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2565 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
2566 รับรองมาตรฐานฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
2565 อาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข
2565 โรงครัวมาตรฐานของกรมอนามัย เทศบาลนครหาดใหญ่
2565 โรงครัวมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กรมอนามัย
2565 รางวัลชนะเลิศ Best Claim Experience AIA Hospital Awards 2022
2564 โรงครัวมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
2564 HA 7 (Reaccredit 6th) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2563 ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ สภาเทคนิคการแพทย์
2563 โรงครัวมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
2562 โรงครัวมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย
2562 รางวัล Excellent Utilization Award บริษัท อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด
2562 รางวัล e-Claim Awards 2018 รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2561เป็นบุคคลที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบสินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
2562 เกียรติบัตรการดำเนินการบริหารด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2562 เกียรติบัตรรับรองคุณภาพการบริการของคลินิกสุขภาพเท้าตามมาตรฐานองค์กรโรคเท้าสากล ประเทศอินเดีย และความร่วมมือในการพัฒนาการดูแลคนไข้โรคเท้าและกายอุปกรณ์ร่วมกัน องค์กรโรคเท้าสากล ประเทศอินเดีย ( Indian Pedorthic Association ) IPA
2562 โล่เกียรติยศรางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ(โรงพยาบาลขนาดกลาง) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 เมืองไทยประกันชีวิต
2562 โล่เกียรติยศรางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ (โรงพยาบาลขนาดกลาง) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 เมืองไทยประกันชีวิต
2561 HA 6 (Reaccredit 5th) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2561 ประกาศเกียรติคุณผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2561 โล่เกียรติยศรางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017 เมืองไทยประกันชีวิต
2560 รางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ชื่อผลงาน Raiyindee Diabetes Project กระทรวงสาธารณสุข
2558 รางวัลสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงแรงงาน
2558 HA 5 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2556 มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก เทศบาลนครหาดใหญ่
2556 รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2555 รางวัลสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2555 HA 4 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2552 Gold Award Hospital Quality 2009 AIA
2552 รางวัลด้านการบริหารและคุ้มครอง คกก.ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด
2552 ประกาศเกียรติคุณการพัฒนารูปแบบการค้นหาและส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการน่าสงสัยเป็นวัณโรค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552 มาตรฐานสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2552 ประกาศเกียรติคุณด้านอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2552 ประกาศเกียรติคุณด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานกระทรวงแรงงาน
2552 โรงครัวมาตรฐานของกรมอนามัย เทศบาลนครหาดใหญ่
2552 ประกาศเกียรติคุณการมีส่วนร่วมกับชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่
2552 มาตรฐานการบริการเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
2552 มาตรฐานบัญชีและ การเงิน สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
2552 มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือด สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
2552 มาตรฐานโรงงานสีขาว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2552 มาตรฐาน CSSD ชมรมงานจ่ายกลางแห่งประเทศไทย
2552 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ โครงการประเมินห้องปฏิบัติการทางด้านคลินิก
2552 HA 3 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2545 HA 2 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2542 HA 1 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
2541 ISO 9002 : 1994 BM Trada ประเทศอังกฤษ (Certified Body ประเทศสิงคโปร์)