โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ทีมบริหาร

ผู้นำให้เราไปสู่ความสำเร็จ

นายปิยพล ศรียะพันธุ์

กรรมการผู้จัดการ

นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เภสัชกรหญิงรัชชนี เสตสุบรรณ

ผู้อำนวยการสายบริหาร

นายปเวธ คุปตะสิน

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

นพ.ศิริชัย พรหมอินทร์

ผู้อำนวยการสายการแพทย์

นายเสรี ตนายะพงศ์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

นางพรรณกร พุทธนุกูล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นายบุญเอี่ยม แซ่หว่อง

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

นางปราณี ขาวหมดจด

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นางสาวกาญจนา ภิญโญมารค

ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคบริการ

นางสาวเสาวภา มุสิกะชาติ

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

นางสาวกฤษฎาภา มณีสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายเคหะบริการ

นางอัญชลี ศิริรักษ์

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล