ศักยภาพด้านบริการ

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิ ซึ่งให้การบริการด้านการดูแลรักษาทั่วไป (General Hospital) และมีขีดความสามารถเต็มศักยภาพในการดูแลรักษาพยาบาลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยการบริการที่สำคัญของโรงพยาบาล ประกอบด้วยการบริการผู้ป่วยนอก (ผู้ป่วยทั่วไปในทุกสาขา) การบริการผู้ป่วยใน เช่น การรับผู้ป่วยไว้เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องการบริการหลังการขายการติดตาม การทำ Home Call, Home Care และ Home Visit มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่กว่า 542 คน (ข้อมูล ณ เมษยน 2556) ให้การบริการโดยทีมบริหารงานมืออาชีพในการบริหารจัดการและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทันตแพทย์กว่า 100 คน (แพทย์ประจำ 26 คน แพทย์พิเศษ 2 คน แพทย์ที่ปรึกษาจำนวน มากกว่า 100 คน) มีจำนวนพยาบาลวิชาชีพ Full time 91 คน รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพ Part time 44 คน และสายวิชาชีพอื่น ๆ 258 คน ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรในแต่ละสาขาวิชาชีพ


การบริการที่สำคัญของโรงพยาบาลประกอบด้วย
1. ระบบบริการผู้ป่วยนอก
 • บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 • ห้องตรวจร่างกายมากกว่า 30 ห้อง และครอบคลุมทุกพื้นที่บริการของงาน OPD เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย
 • บริการรถพยาบาลพร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วย Home Health Care การส่งต่อ (Refer)
  กรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเพาะในการรักษา หรือเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล
  หรือกรณีผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย (Financial Problem)
 • สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 800 – 1,000 คน / วัน
 • ระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมภายในโรงพยาบาล (HIMS/400)
 • ศูนย์เครือข่ายอุบัติเหตุฉุกเฉินนเรนทร (นเรนทร 23) พร้อมวิทยุสื่อสาร
 • บริการคลินิกเด็ก (EXCELLENCE CLINIC) ที่มีความสะดวกสบาย ตื่นตาตื่นใจสำหรับเด็กแบบเป็นกันเอง
  ด้วยบริการ ONE STOP SERVICE อีก UNIT หนึ่ง
2. บริการแผนกผู้ป่วยในจำนวนเตียง 136 เตียง
 • ICU หน่วยรับผู้ป่วยหนัก 10 เตียง
 • NS หน่วยเด็กอ่อน และแรกคลอด 20 เตียง
 • ห้องเดี่ยวพิเศษ 35 ห้อง
 • VIP 6 ห้อง
3. บริการพิเศษ
 • ห้องผ่าตัด ใหญ่ 4 ห้อง ห้องผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง และห้องผ่าตัดโดยการ ส่องกล้อง 1 ห้อง และมีห้อง Recovery 1 ห้อง (4 เตียง) เพื่อรองรับผู้ป่วย (Post Op Care) ได้อย่างเพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่ใช้บริการผ่าตัด
 • เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็ก MRI และยังมีประสิทธิภาพบริการโดยได้รับการ upgrade เครื่อง ให้มีความทันสมัยและ เป็นจุดขายอันหนึ่ง เพราะมีต้นทุนที่ต่ำ และตอบสนองผู้ป่วยได้ทันท่วงที และเป็นตัวบ่งชี้ถึงขีดความสามารถในการบริการ
 • Computed Tomography (CT Scanning) เป็นจุดขายและเป็นจุดเน้นเรื่องความรวดเร็วเพื่อการรักษาที่สามารถตอบสนองผู้ป่วย Trauma และอุบัติเหตุทางสมองได้ทันทีว่าจำเป็นต้องผ่าตัดหรือไม่อย่างไร
 • เครื่อง Mammogram เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งในสตรีแบบครบวงจร
 • บริการผู้มีบุตรยาก (Infertile) โดยการทำ IUI (Intra Uterine Insemination) ซึ่งในรอบ 6 เดือน จำนวน 243 Case และ Success อยู่ที่ 19 ราย คิดเป็น 10.55%
 • บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ (Mobile Clinic) ในโรงงาน และสถานประกอบการรวมถึงการบริการตรวจสุขภาพในชุมชน
 • ห้องไตเทียม ที่ให้บริการล้างไตได้ 15 Unit ซึ่งงานไตเทียมดังกล่าวผ่านการตรวจสอบมาตรฐานไตเทียมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ใช้ระบบน้ำแบบ Ultra Pure และที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่ล้างไตอย่างต่อเนื่องกับโรงพยาบาลที่มี Survival นานสูงสุดถึง 19 ปี
4. ส่วนงานการต่างประเทศ
 • มีการทำการตลาดกับต่างประเทศ อาทิโรงพยาบาลในประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ อินโดนีเซีย การดูงานในต่างประเทศมีการส่งผู้ป่วย Refer เข้าโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี เพราะมีมาตรฐานการรักษาสูงและค่าใช้จ่ายในต้นทุนที่ต่ำกว่า
 • กรณีผู้ป่วยในมีผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ (ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) และทีมงาน เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ผู้รับบริการและอำนวยความสะดวกแก่พนักงานที่เดินทางไปต่างประเทศ
5. งานลูกค้าสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีดำเนินธุรกิจมิได้มุ่งหวังเพียงผลกำไร จากการดำเนินงาน โรงพยาบาลให้ความสำคัญระหว่างความสมดุลของผลประกอบการและมาตรฐานคุณภาพควบคู่กันไป เพราะทั้งสองส่วนเป็นตัวส่งเสริมความสำเร็จขององค์กรอย่างแท้จริง และความพึงพอใจลูกค้า คือ คำตอบถึงการบริการที่ดีของเรา