ความภูมิใจสูงสุดของครอบครัวราษฎร์ยินดี

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 นายปิยพล ศรียะพันธุ์ เข้าพิธีประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

รางวัลและการรับรองคุณภาพต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลได้รับ

แม้ว่าโรงพยาบาลราษฎร์ยินดีเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดไม่โตมากนัก และเพิ่งก่อตั้งมาเป็นเวลา 2 ทศวรรษ ก็ตาม แต่ก็นานพอที่จะทำให้การดำรงอยู่ และการดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง เพราะด้วยเจตนารมณ์ที่ถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา ในแนวคิดของการพัฒนาองค์กรอย่าง ไม่หยุดยั้ง และไม่หยุดนิ่ง เป็นการก้าวนำโรงพยาบาลในท้องถิ่น และภูมิภาค ในระบบคุณภาพ จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมาย และมีสไตล์การจัดการที่เน้นความเป็นครอบครัว ความคุ้นเคย เป็นกันเองให้กับพนักงาน ผู้ป่วย ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านี่คือ จุดแข็งในการดำเนินธุรกิจแบบเรียบง่ายทำให้โรงพยาบาลสามารถบรรลุวิสัยทัศน์โรงพยาบาลประจำครอบครัว รวมทั้งสามารถสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา ให้เกิดกับพนักงาน ผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ได้ เสมอมา ทำให้เราได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจต่างๆดังนี้

ปีพุทธศักราช รางวัล จากสถาบัน
2541 ISO 9002 : 1994 BM Trada ประเทศอังกฤษ (Certified Body ประเทศสิงคโปร์)
2542 HA 1 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล
2545 HA 2 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล
2552 HA 3 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล
2552 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ โครงการประเมินห้องปฏิบัติการทางด้านคลินิก ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2552 มาตรฐาน CSSD ชมรมงานจ่ายกลางแห่งประเทศไทย
2552 มาตรฐานโรงงานสีขาว กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2552 มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
2552 มาตรฐานบัญชีและ การเงิน สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
2552 มาตรฐานการบริการเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
2552 ประกาศเกียรติคุณการมีส่วนร่วมกับชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่
2552 โรงครัวมาตรฐานของกรมอนามัย เทศบาลนครหาดใหญ่
2552 ประกาศเกียรติคุณด้านการบริหาร และคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ระดับจังหวัด คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัย ในการทำงานกระทรวงแรงงาน
2552 ประกาศเกียรติคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน แบบมีส่วนร่วม กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
2552 มาตรฐานสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2552 ประกาศเกียรติคุณการพัฒนารูปแบบการค้นหาและส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการน่าสงสัยเป็นวัณโรค คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552 รางวัลด้านการบริหารและคุ้มครอง /คกก.ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด
2552 Gold Award Hospital Quality 2009 AIA
2555 HA 4 สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล
2555 รางวัลสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment Award) สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล
2556 รางวังสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2556 มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับดีมาก เทศบาลนครหาดใหญ่
2558 HA 5 สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล
2558 รางวังสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (3 สิงหาคม 2558) กระทรวงแรงงาน
2560 รางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ชื่อผลงาน Raiyindee Diabetes Project กระทรวงสาธารณสุข
2561 โล่เกียรติยศรางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017  (27 กุมภาพันธ์ 2561) เมืองไทยประกันชีวิต
2561 ประกาศเกียรติคุณผ่านการรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit)  (26 กรกฎาคม 2561) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2561 HA 6 (Reaccredit 5th.)  (11 กันยายน 2561) สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล
2562 โล่เกียรติยศรางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ (โรงพยาบาลขนาดกลาง) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 เมืองไทยประกันชีวิต
2562 โล่เกียรติยศรางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ(โรงพยาบาลขนาดกลาง) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 เมืองไทยประกันชีวิต
2562 เกียรติบัตรการดำเนินการบริหารด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการระดับทอง  (30 เมษายน 2562) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2562 รางวัล e-Claim Awards 2018 รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2561เป็นบุคคลที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบสินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (8 พฤษภาคม 2562) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
2562 รางวัล Excellent Utilization Award  (17 พฤษภาคม 2562) บริษัท อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแต้นซ์ จำกัด
2562 โรงครัวมาตรฐานของกรมอนามัย  (21 พฤษภาคม 2562) เทศบาลนครหาดใหญ่
2562 มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์(LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์(ครั้งที่ 1) สภาเทคนิคการแพทย์