โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09:16


โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา เข้าตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ประจำปี 2565

25 สิงหาคม 2565

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา

เข้าตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ประจำปี 2565

นำทีมโดย

นพ.วศิน คัมภีระ

แพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลหาดใหญ่

และ ภก. ธรรมชน ฉายบุญชยภัทร

เภสัชกรเชี่ยวชาญ สสจ.สงขลา

นำทีมต้อนรับโดย

นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการสายการแพทย์

ภญ.รัชชนี เสตสุบรรณ

ผู้อำนวยการสายบริหาร

นายปเวธ คุปตะสิน

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพและความปลอดภัย

 


กิจกรรมอื่นๆ