โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้รับความไว้วางใจในการดูแลสุขภาพ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โดย Jatuporn Petcharoen | โพสเมื่อวันที่ : 5 กันยายน 2565 เวลา 09:15


การดูแลสุขภาพ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้รับความไว้วางใจในการดูแลสุขภาพ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.คณะศิลปศาสตร์

3.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตั้งแต่วันที่ 26-27,29-30 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานใดที่ต้องการบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

ติดต่อ โทร.074-200200 ต่อ 210,223

แผนกการตลาด


กิจกรรมอื่นๆ