มอบยาและเวชภัณฑ์ พร้อมน้ำดื่ม สนับสนุนงานพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:17


วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 15:00 น. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีมอบ  ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมน้ำดื่ม สนับสนุนงานพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่18 กันยายน 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565
เวลา 15:00 น.

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
โดย…
นายแพทย์ เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เภสัชกรหญิง รัชชนี เสตสุบรรณ
ผู้อำนวยการสายบริหาร
นายปเวธ   คุปตะสิน
ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

มอบ  ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมน้ำดื่ม
สนับสนุนงานพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่18 กันยายน 2565

โดยมี…
อาจารย์กฤษฎา  มงคลศรี
รองผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู   ประธานฝ่ายรักษาพยาบาล พิธีประสาทปริญญาบัตร
และน้องๆทีมนครา เป็นตัวแทนรับมอบ

 

 

 


กิจกรรมอื่นๆ