การประชุม  "Medical and Wellness Tourism " ตามโครงการสงขลาไมซ์ซิตี้ ครั้งที่ 1 

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17:03


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 - 16:30 น. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  เข้าร่วมประชุม  "การขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ( Medical and Wellness Tourism )" ตามโครงการสงขลาไมซ์ซิตี้ ครั้งที่ 1  หัวข้อเสวนา  " Wellness Tourism "   และกิจกรรม Workshops 


นำโดย
นายแพทย์เจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ 
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี

พร้อมด้วย…
เภสัชกรหญิงรัชชนี  เสตสุบรรณ   
ผู้อำนวยการสายบริหาร
คุณเสรี  ตนายะพงศ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุม 
"การขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ( Medical and Wellness Tourism )"
ตามโครงการสงขลาไมซ์ซิตี้ ครั้งที่ 1 

หัวข้อเสวนา  " Wellness Tourism "   และกิจกรรม Workshops 

กล่าวต้อนรับโดย 
ผศ.รท(หญิง) ดร. เกิดศิริ  เจริญวิศาล
ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตการท่องเที่ยวโรงแรมและอีเวนต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม
ดร.เกษกนก กมลมาตยากุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจวิจัยทางการแพทย์เพื่อสังคม สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ถือเป็นการประชุมเพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวสุขภาพระดับโลก และเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งด้านสถานที่และบริการทางการแพทย์ 

 กิจกรรมอื่นๆ