การเยี่ยมสำรวจ เพื่อการเฝ้าระวัง HA Surveillance Survey จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA 

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:57


18 พฤศจิกายน 2565  โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี   ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

 

โดยมี…
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 

เภสัชกรหญิงรัชชนี เสตสุบรรณ
ผู้อำนวยการสายบริหาร 

และ คุณปเวธ คุปตะสิน
ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

พร้อมด้วยคณะแพทย์ ผู้บริหาร หัวหน้างาน
ให้การต้อนรับ

อาจารย์มธุรส  ภาสน์พิพัฒน์กุล
และ นายแพทย์ประสิทธิ์  ขอไพบูลย์

คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

รับการเยี่ยมสำรวจ เพื่อการเฝ้าระวัง
HA Surveillance Survey จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA 

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
มีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนางานคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล(HA) เพราะความปลอดภัย คือสิ่งที่เราใส่ใจสูงสุด

 


RAJYINDEE  HOSPITAL
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 074-200200 


กิจกรรมอื่นๆ