อบรมพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ(ESB) " มาตรฐานบริการ ESB (AIDET) "

โดย ฝ่ายการตลาด | โพสเมื่อวันที่ : 1 ธันวาคม 2565 เวลา 15:27


วันที่​ 24-25 พฤศจิกายน​ 2565 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี  จัดกิจกรรมอบรม  พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ(ESB)เพื่อสะท้อนถึงความใส่ใจต่อผู้ใช้บริการ  " มาตรฐานบริการ ESB (AIDET) " เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการที่ประทับใจ (service mind ) เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน อย่างเป็นลําดับขั้นตอน เพื่อสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจ ให้แก่ผู้รับบริการตลอดกระบวนการรักษาพยาบาล

วิทยากรโดย .......

คุณเรวดี ไผ่เกาะ     ผู้อำนวยการสายบริหาร โรงพยาบาลธนบุรี 2 

 

พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ(ESB)เพื่อสะท้อนถึงความใส่ใจต่อผู้ใช้บริการ 
" มาตรฐานบริการ ESB (AIDET) " 

 

 ประกอบด้วย 5 มิติ

  • A (Acknowledge) = การสื่อสารที่แสดงออกว่าใส่ใจ มีความกระตือรือร้น
  • I (Identify) = การแนะนำตัว
  • D (Duration) = แจ้งระยะเวลารอคอย
  • E (Explanation) = การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอาการแผนการรักษา
  • T (Thank you) = แสดงความขอบคุณ


กิจกรรมอื่นๆ