1 Col Portfolio - Start Bootstrap Template

แผนกส่องกล้องระบบทางเดินอาหารชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ ไม่มีแผล

ให้บริการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยผู้ป่วย ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ทั้งผู้ป่วยนอกและในตามแผนการรักษาของแพทย์พร้อมทั้งให้บริการส่องกล้องเพื่อวินิจฉัย และการรักษา โดยการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน และล่าง ร่วมทั้งการส่องกล้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับท่อทางเดินน้ำดี มีการประเมินสภาพอาการ ความพร้อมผู้ป่วย ในทุกๆด้าน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยได้มาตรฐานวิชาชีพพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฎิบัติตนที่ถูกต้อง ในขณะที่ทำและหลังทำหัตถการ เพื่อก่อให้เกิดความประทับใจภายใต้การบริการด้วยใจ เอื้ออาทรดุจญาติมิตร

#ตารางแพทย์ออกตรวจประจำแผนก #074200230