พญ.ปริฉัตร เอื้ออารีวงศา

สาขา อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

เวลาตรวจ

วันพุธ เวลา 17:00-19:00 น.