ผศ.นพ.ณรงค์วิทย์ นาขวัญ

สาขา อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 16:00-19:00 น.

วันเสาร์ เวลา 16:00-19:00 น.

วันจันทร์ เวลา 17:00-19:00 น.


ประวัติ

หมายเหตุ : วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่5)