ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดมือ