ผศ.พญ.จุฑามาศ วิทยวีรศักดิ์

จักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านประสาทจักษุวิทยา

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 13:00-16:00 น.

วันเสาร์ เวลา 13:00-16:00 น.

วันพุธ เวลา 17:00-19:00 น.