นพ.ไพบูลย์ จิรธรรมโอภาส

เวชปฎิบัติทั่วไป,เวชศาสตร์ครอบครัว

เวลาตรวจ

วันเสาร์ เวลา 13:00-16:00 น.


ประวัติ

.