รศ.นพ.เสกสิต โอสถากุล

กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ