พญ.ปัญญ์ชลี แก่นเมือง

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ


ประวัติ