พญ.จิรารัตน์ จิรธรรมโอภาส

อายุรแพทย์โรคหัวใจ,หลอดเลือดและหัตถการการปฎิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด,สรีรไฟฟ้าหัวใจ

เวลาตรวจ

วันอังคาร เวลา 17:00-19:00 น.


ประวัติ