ผศ.พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช

สาขา อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

เวลาตรวจ

วันพฤหัสบดี เวลา 17:00-19:00 น.