ผศ.นพ.ไชยวัฒน์ ช่วยสกุล

ศัลยกรรมออโธปิดิกส์เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดผ่านกล้องไหล่และข้อเข่า

เวลาตรวจ

วันอังคาร เวลา 17:00-20:00 น.