รศ.นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง

ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า

เวลาตรวจ

วันศุกร์ เวลา 17:00-20:00 น.