นพ.เพียรชัย ฉัตรพิรุฬห์พันธุ์

เวชปฎิบัติทั่วไป

เวลาตรวจ

วันจันทร์ เวลา 08:00-23:00 น.

วันอังคาร เวลา 06:00-17:00 น.

วันพุธ เวลา 06:00-23:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 08:00-17:00 น.

วันศุกร์ เวลา 06:00-14:00 น.

วันเสาร์ เวลา 06:00-10:00 น.