นพ.อรุณชัย ทองซ้อนกลีบ

อายุรแพทย์

เวลาตรวจ

วันเสาร์ เวลา 09:00-13:00 น.

วันศุกร์ เวลา 08:30-15:30 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 08:30-15:30 น.

วันพุธ เวลา 08:30-15:30 น.

วันอังคาร เวลา 08:30-15:30 น.

วันจันทร์ เวลา 08:30-15:30 น.