พญ.ปิยะฉัตร บุญชัย

เวชปฎิบัติทั่วไป

เวลาตรวจ

วันศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 06:00-17:00 น.

วันพุธ เวลา 08:00-17:00 น.

วันอังคาร เวลา 08:00-23:00 น.

วันจันทร์ เวลา 06:00-17:00 น.