ศ.นพ. กรีฑา ธรรมคำภีร์

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคปอด

เวลาตรวจ

วันพฤหัสบดี เวลา 09:00-15:00 น.

วันพุธ เวลา 09:00-15:00 น.

วันอังคาร เวลา 09:00-12:00 น.