พญ.สุวภัค ทองวงษ์

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสึม

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 16:00-19:00 น.

วันเสาร์ เวลา 09:00-12:00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 17:00-19:00 น.


ประวัติ

หมายเหตุ  วันอาทิตย์ ออกตรวจ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน