ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นทารา

สูติ-นรีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และผ่าตัดผ่านกล้อง

เวลาตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น.