นพ.ยุทธศักดิ์ ศุภสินธุ์

สูติ-นรีแพทย์เชี่ยวชายด้านมะเร็งนรีเวชและผ่าตักผ่านกล้องทางนรีเวช

เวลาตรวจ

วันพุธ เวลา 17:00-19:00 น.