ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด


การบริการ

 • การฟื้นฟูโรคอัมพฤกษ์  อัมพาต (Stroke rehabilitation) 
  หากได้รับการบำบัดแต่เนิ่น ๆ โอกาสฟื้นความสามารถให้กลับไปใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ จะมีมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการบำบัดหรือได้รับแต่ล่าช้า
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยสูงอายุ (Geriatric Rehabilitation) เน้นใน 3 กลุ่มหลัก
  1. ภาวะถดถอยของกระดูกและกล้ามเนื้อตามอายุ    
  2. การฟื้นฟูหลังจากเป็นโรคหลอดเลือด เช่น ที่หัวใจหรือสมอง   
  3. ฟื้นฟูระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง  เช่น หลังการผ่าตัดสะโพก  
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยเด็ก (Pediatric Rehabilitation) เน้นกลุ่มเด็กที่มีความทุพพลภาพ เช่น เด็กที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง สำรวจหาโปรแกรมฝึกที่เหมาะสมของเด็กแต่ละช่วงอายุ ประเมินความจำเป็นในการใช้กายอุปกรณ์เสริมชนิดต่างๆ เช่น แขน ขาเทียม รถเข็นพิเศษ เพื่อตอบสนองความทุพพลภาพของผู้ป่วยเด็กแต่ละคน  และส่งต่อให้นักกายอุปกรณ์ เพื่อตัดกายอุปกรณ์เสริมหรือตัด ขาเทียมตามแบบที่ผู้ป่วยตัดใช้     
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ   (Spinal Cord Injury Rehabilitation) มีส่วนวางแผนฟื้นฟูการเคลื่อนไหว ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา ประเมินแบบของรถเข็น หรือกายอุปกรณ์เสริมที่ผู้ป่วยต้องใช้ แนะนำการปรับปรุงบ้านในกรณีที่ต้องใช้รถเข็น
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อ   (Arthritic rehabilitation) ประเมินความทุพพลภาพ วางแผนการฟื้นฟูพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อ   ลดความปวดโดยใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด และสั่งเครื่องดามมือแบบต่าง ๆ เพื่อชะลอความทุพพลภาพของข้อ
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปวดหลัง ปวดคอ ช่วยสนับสนุนการรักษาร่วมกับแพทย์สาขาอื่น ให้คำแนะนำและวางแผนการออกกำลังกาย
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน  (Rehabilitation in Osteoporosis) ช่วยสนับสนุนการรักษาร่วมกับแพทย์สาขาอื่น ให้โปรแกรมการออกกำลังกายที่เพิ่มความสมดุล และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

 


Copyright © 2015 Rajyindee Hospital. All right reserved.