โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

กิจกรรมอบรมให้ความรู้  แก่นักเรียน THIDANUKHRO SCHOOL

ฝ่ายการตลาด | 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10:49

✨🔰 Rajyindee Child Protection 🔰 ✨

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้  แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในหัวข้อ 

✨“ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ในสถานศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ”✨

วิทยากร โดย… 
นายแพทย์กิตติพงศ์  คำสุข อายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี


📌 ณ ห้องประชุมจอห์นปอล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 

  
  💪🏻 เพราะราษฎร์ยินดี อยากให้ทุกคนสุขภาพดี 💪🏻