โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้ร่วมสนับสนุน  🏫“ โรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง ” 🎒

ฝ่ายการตลาด | 27 ธันวาคม 2566 เวลา 11:03

✨ราษฎร์ยินดี สุขภาพดี พลังบวก✨

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 

โรงเรียนแสงทองวิทยา จัดโครงการ 🏫“ โรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง ” 🎒
ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับโรงเรียนบ้านท่าหมอไชย  ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ในโอกาสนี้โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ได้ร่วมสนับสนุน 
💊 ตู้ยาสามัญและเวชภัณฑ์
🛏️ ผ้าปูเตียง ห้องพยาบาลโรงเรียนบ้านท่าหมอไชย 

  💪🏻 เพราะราษฎร์ยินดี อยากให้ทุกคนสุขภาพดี 💪🏻