โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

MEDIO

ฝ่ายการตลาด | 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:20

แอปพลิเคชันข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ในการดูข้อมูลประวัติการรักษา ประวัติการรับวัคซีน ผลตรวจสุขภาพ สถิติการใช้บริการคลินิกของโรงพยาบาลต่างๆ

.