โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3 เข็ม