1 Col Portfolio - Start Bootstrap Template

ทีมบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

นายปิยพล ศรียะพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายแพทย์ดรุณ สนทราพรพล
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

เภสัชกรหญิงรัชชนี เสตสุบรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการสายการเงิน CFO

นายปเวธ คุปตะสิน
ผู้อำนวยการสายการเงิน CFO

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล

นางสาวญาณิพัชษ์ วิจิตไพโรจ
ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นายเสรี ตนายะพงศ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

นางพรรณกร พุทธนุกูล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

นางสาวนพเก้า จ่าผ่องศรี
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

นายดุสิต แก้วดอนรี
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

รองผู้จัดการฝ่ายเคหะบริการ

นางเรณู ไพชำนาญ
รองผู้จัดการฝ่ายเคหะบริการ