ทีมบริหาร

กรรมการผู้จัดการ
นายปิยพล ศรียะพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
เภสัชกรหญิงรัชชนี เสตสุบรรณ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการสายการเงิน CFO
นายปเวธ คุปตะสิน
ผู้อำนวยการสายการเงิน CFO

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล
นางสาวญาณิพัชษ์ วิจิตไพโรจ
ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
นายเสรี ตนายะพงศ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางพรรณกร พุทธนุกูล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
นางสาวนพเก้า จ่าผ่องศรี
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
นายดุสิต แก้วดอนรี
รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

รองผู้จัดการฝ่ายเคหะบริการ
นางเรณู ไพชำนาญ
รองผู้จัดการฝ่ายเคหะบริการ