ทีมบริหาร

กรรมการผู้จัดการ
นายปิยพล ศรียะพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการสายการแพทย์
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการสายการแพทย์

ผู้อำนวยการสายบริหาร
เภสัชกรหญิงรัชชนี เสตสุบรรณ
ผู้อำนวยการสายบริหาร

ผู้อำนวยการสายการเงิน CFO
นายปเวธ คุปตะสิน
ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล
นางสาวญาณิพัชษ์ วิจิตไพโรจ
ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
นายเสรี ตนายะพงศ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางพรรณกร พุทธนุกูล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
นายบุญเอี่ยม แซ่หว่อง
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ