โทร

074 - 200200

โทร

074 - 200200

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

074 - 200201

ห้อง VIP

หอผู้ป่วยในชั้น 3 (แคทลียา)